Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2016

zdrowogotuje
6500 927a 500
Reposted frombiru biru viabercik bercik
zdrowogotuje
9578 e97f
There's no time to explain, take these and run. RUN!
Reposted fromblazeypl blazeypl viabercik bercik
zdrowogotuje
zdrowogotuje
5292 2c53
Reposted fromsnuggle snuggle viaakisame akisame
zdrowogotuje
Nie mogę znieść lenistwa, chamstwa, tego, że ludzie nie lubią tego, co robią, i olewają to, co robią. Jeśli komuś coś się nie podoba, powinien to zmienić. Ale ludzie boją się zmian. Trzeba coś stracić, żeby coś zyskać.
— Joanna Jędrzejczyk
Reposted frompaperman paperman viaretaliate retaliate
zdrowogotuje

August 15 2016

zdrowogotuje
0121 9b2f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabercik bercik
zdrowogotuje
4203 0d1c
Reposted frommistic mistic viabercik bercik
zdrowogotuje
4330 0fa4 500
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viabercik bercik
zdrowogotuje
zdrowogotuje
1587 8aab
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive vianoticeable noticeable
zdrowogotuje
zdrowogotuje
4366 ec45 500

grapefruitmimosa:

i can’t believe i used to think people my age were adults

Reposted fromNeonicClove NeonicClove viaretaliate retaliate
zdrowogotuje
8979 edbe 500
Reposted fromthalahassi thalahassi viaretaliate retaliate
zdrowogotuje
2791 9672
Reposted fromscorpix scorpix viaretaliate retaliate
zdrowogotuje
Reposted frompjoter pjoter viaretaliate retaliate
zdrowogotuje
Nie trzeba mówić: "co za paskudna pogoda", tylko "jaki piękny deszczowy dzień".
— Éric-Emmanuel Schmitt – Odette i inne historie miłosne
Reposted fromnyaako nyaako viaretaliate retaliate
zdrowogotuje
Zdradzę ci sekret – miłość nie jest tym co czujesz, miłość jest tym, co robisz.
http://volantification.pl/
zdrowogotuje
5640 a97b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaaaaddicted aaaddicted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl